Time הינו אירגון לשמירת איכות הסביבה, פרי יוזמתו של פרופ׳ אורי שיינס מאוניברטסיטת חיפה ומכללת אורנים. הארגון שם לעצמו כמטרה לרכוש שטחי קרקע במקומות שונים בעולם, על מנת לאפשר לחיי הבר באזור להתנהל באין מפריע